Στρατιωτικές σχολές

Στρατιωτικές σχολές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η εισαγωγή κάποιου υποψηφίου στις στρατιωτικές σχολές εξαρτάται από μία κύρια βασική διάκριση. Υπάρχουν σχολές την εισαγωγή στις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι υποψήφιοι, και σχολές τις οποίες διεκδικούν μόνο όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.

Στο μηχανογραφικό δελτίο οι πρώτες σχολές διακρίνονται με την υπόδειξη ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ενώ οι υπόλοιπες με την εὐλογη διάκριση ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Το ποσοστό που δίνεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία ανέρχεται το πολύ στο 35% των θέσεων που ανακοινώνουν οι σχολές για το συνολικό αριθμό εισαγωγής υποψηφίων.

Οι ειδικές κατηγορίες και οι ανήκοντες σε αυτές ορίζονται από το αρθ.11 του Ν.3648/08 και είναι:

 • Τέκνα Πολυτέκνων
 • Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά

Από το ανώτερο ποσοστό του 35% δίδεται ποσοστό μέχρι 10% (με ελάχιστο όριο την εισαγωγή τουλάχιστον ενός ατόμου) σε:

 • Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών και Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
 • Οι Έλληνες του εξωτερικού του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 1351/1983.

Όπότε αν θεωρήσουμε μία στρατιωτική σχολή που ορίζει ότι στις τρέχουσες εξετάσεις θα δεχθεί 10 υποψηφίους, τότε:

 • Το πολύ το 35% δίνεται σε υποψηφίους ειδικών κατηγορίων. Δηλαδή το πολύ 3.5 ‘άτομα’ που λογικά σημαίνει 3 υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών.
 • Οι εισαγωγές επιτυχόντων υποψηφίων από τη Γενική Σειρά προσδιορίζονται σε 10-3=7 υποψήφιου.
 • Το 10% των 3 υποψηφίων των ειδικών κατηγορίων προορίζεται για κατηγορίες εκτός των πολύτεκνων οικογενειών. Επειδή ο αριθμός που προκύπτει είναι μικρότερος της μονάδες, ενεργοποιείται ο όρος που αναφέρει ότι τουλάχιστον ένας υποψήφιος αυτής της κατηγορίας θα εισαχθεί. Δηλαδή εισάγεται ένα άτομα.

Συνολικά δηλαδή στην υποθετική σχολή που θα δεχθεί 10 υποψηφίους, έχουμε:

 • 7 επιτυχόντες από τη Γενική Σειρά
 • 2 επιτυχόντες με πολυτεκνική ιδιότητα
 • 1 από το 10% των ειδικών κατηγοριών

Επισημαίνεται πως στην περίπτωση την οποία για κάθε κατηγορία οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τους αναγραφόμενος, τότε θα εισαχθούν κατά περίπτωση αυτοί που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων εισαγωγής, μέχρι την εξάντληση των παραπάνω αριθμών εισαχθέντων.

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώθηκε ότι για την εισαγωγή υποψηφίων στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009, χρειάζεται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Το ελάχιστο όριο ύψους για τους άνδρες διαμορφώνεται στα 1,70 μέτρα και για τις γυναίκες στα 1,65 μέτρα.(τροποποιήθηκε σε 1,60 για το σχ. έτος 2010)

Β. Για το βάρος εισάγεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του υποψηφίου σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα. (ΔΜΣ= (ΒΑΡΟΣ) / (ΥΨΟΣ x ΥΨΟΣ)
(Διαρούμε το βάρος (π.χ. 75 κιλά), με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (π.χ.1,75*1.75=3,0625).
Άρα: ΔΜΣ = 75 / 3,0625 =  24,489)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος για τους μεν άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «20-25», για δε τις γυναίκες εντός των ορίων «18-22» και ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές απαιτείται να διαθέτουν συγκεκριμένο βάρος.

Το φυσιολογικό βάρος σύμφωνα με την προκήρυξη εκφράζεται σε κιλά και ισούται με το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100. (Π.χ. Ύψος 175 εκατοστά αντιστοιχεί σε 75 κιλά)
Βάσει της προκήρυξης, επιτρέπεται για το μόνιμο προσωπικό να διαθέτει βάρος έως και +20% του μέσου φυσιολογικού, ενώ για το ιπτάμενο προσωπικό ορίζεται στο +10%.
Για τις γυναίκες, το μέσο φυσιολογικό βάρος μειώνεται κατά 15%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και την διακδίκηση της εισόδου και φοίτησης σε κάποια στρατιωτική σχολή, έχουν όσοι υποψήφιοι πέρα από τα παραπάνω οριζόμενα κριτήρια πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Είναι Έλληνες-νίδες το γένος και έχουν την ελληνική υπηκοότητα

– Για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν γεννηθεί μετά τις χρονολογίες που αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις

– Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών δεν έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις (εκτός εάν αναφέρεται στην προκήρυξη διαφορετικά)

– Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση

– Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της χώρας (απολυτήριο λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου)

– Δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι υποψήφιου που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή σε στρατιωτική σχολή και από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)www.sse.gr

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) www.hna.gr

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ), ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ), ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) www.haf.gr

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) www.ssas.gr

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) www.san.mil.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΜΥ) www.smy.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) www.hellenicnavy.gr/smyn

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, χρειάζεται να προσέλθουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Με τις εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες) με τις οποίες διαπιστώνεται η “καταλληλότητα” κάποιου υποψηφίου για την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές. Υποψήφιος που δεν τα καταφέρνει στις προκαταρκτικές εξετάσεις, δεν εισάγεται στις στρατιωτικές σχολές, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχει γράψει στις πανελλαδικές εξετάσεις, και εάν δηλώσει τέτοιες σχολές στο μηχανογραφικό.

Για υπάρξει δικαίωμα εισαγωγής σε στρατιωτικές σχολές, πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρωθεί η σχετική αίτηση για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο σχολείο δήλωση επιθυμίας για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, όπου και δηλώνουν με αύξουσα σειρά προτεραιότητας τις σχολές που τους ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να δοθεί προσχοή στη στατιωτική σχολή που δηλώνεται πρώτη, καθώς σε αυτήν τη σχολή θα προσέλθει ο υποψήφιος για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να χρειαστούν συμπληρωματικές εξετάσεις για τη δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους (π.χ. κολύμβηση). Η σειρά με την οποία δηλώνονται οι σχολές στη δήλωση δεν είναι δεσμευτική για το μηχανογραφικό δελτίο, όπου μπορούν να δηλωθούν με διαφορετική σειρά, ή ακόμη και να μην δηλώθούν ορισμένες σχολές για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον.

 • Οι υγειονομικές εξετάσεις γίνονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως καθορίζεται από τις σχολές ή σε Κρατικά Νοσοκομεία (μόνο η ακτινογραφία θώρακος, αρκεί να έχει γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και να έχει γνωμάτευση γιατρού).
 • Οι ψυχομετρικές εξετάσεις γίνονται από την προβλεπόμενη Επιτροπή Αρμόδιων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (τεστ προσωπικότητας) για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και της καταλληλότητας τους για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.

Τα όρια διαφέρουν και δεν είναι ίδια για όλες τις σχολές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους και την κολύμβηση, μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.

Ο κάθε υποψήφιος έχει την αποκλειστική ευθύνη να επικοινωνήσει με την πρώτη σχολή της δήλωσης, ώστε να ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο και χρόνο των προκαταρκτικών δοκιμασιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

α. Ν.3648/08 Αρ.11-1α (35% επί των εισακτέων)
1. Τέκνα πολυτέκνων
2. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

β. Ν.3648/08 Αρ.11-1β (10% επί του 35%)
1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεμικών επιχειρήσεων
2. Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων σε διατεταγμένη υπηρεσία
3. Τέκνα μονίμων στρατιωτικών-εφέδρων και κλη-ρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου

γ. Ν.3648/08 Αρ.11-1γ (Έλληνες Εξωτερικού)
Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο ‘’Έλληνες του Εξωτερικού’’ προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής στις στρατιωτικές σχολές δεν καταφέρει να κριθεί κατάλληλος λόγω υγείας ή υγειονομικής ανεπάρκειας, έχει το δικαίωμα να μπει στην επόμενη σχολή προτίμησής του που δήλωσε στο μηχανογραφικό δελτίο (από της μή στρατιωτικές), εφόσον έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής σε αυτήν.

Αν αυτό συμβεί πριν τις 15 Νοεμβρίου, μπαίνει στην επόμενη σχολή το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, ενώ αν συμβεί μετά την 15η Νοεμβρίου μπαίνει στη σχολή το επόμενο έτος.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής παραιτηθεί, δεν έχει το δικαίωμα ένταξης σε καμία άλλη σχολή.

Οι υποψήφιοι των Α.Σ.Σ.Υ. θα πρέπει:

α. Να μην έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί στο παρελθόν από Α.Σ.Σ.Υ. για οποιοδήποτε λόγο και να μην έχουν καταδικασθεί ή διωχθεί για ανυποταξία ή λιποταξία.

β. Ειδικά για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α. – Σ.Υ.Δ.):
(1) Να μην έχουν απολυθεί από την ίδια Σχολή.
(2) Να μην έχουν αποβληθεί από οποιαδήποτε Σχολή Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

γ. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, δωροδοκία, εγκλήματα κατά της γενετησίου ελευθερίας, συκοφαντική δυσφήμηση, κλοπή, υπεξαίρεση, παρασιώπηση ευρέσεως, υφαίρεση, κιβδηλεία, κυκλοφορία παραχαραγμένων ή κίβδηλων νομισμάτων και προπαρασκευαστικές πράξεις αυτών, ψευδορκία πραγματογνώμονα και διερμηνέα, απάτη, απάτη ευτελούς αξίας, απάτη σχετική με τις ασφάλειες και απατηλή πρόκληση βλάβης, εκβίαση ή έγκλημα κατά της χώρας ή παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποια από αυτά τα εγκλήματα, ούτε να έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Η Προκήρυξη των Στρατιωτικών Σχολών αποστέλλεται στα σχολεία όλης της χώρας στο μέσο περίπου της σχολικής χρονιάς οπότε και ανακοινώνονται και οι προθεσμίες για την κατάθεσης της αίτησης εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές.