Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 30-49

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 30-49

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Αντικείμενο  δράσης

H παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

H δράση περιλαμβάνει:

  • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
  • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των κλάδων αιχμής,
  • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
  • πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Συνολική Διάρκεια: 580 ώρες                  

Συνολικό Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.520 €  και ειδικότερα:

  • επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα)
  • επίδομα πρακτικής άσκησης 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα)

Τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης θα αφορούν ειδικότητες στους κλάδους:

Α. Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών

Β. Eπιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

Γ. Tουρισμού-επισιτισμού

 

Δικαίωμα συμμετοχής- Ωφελούμενοι

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), ηλικίας άνω των 30 ετών και μέχρι 49 ετών (να διανύουν το 30ο και να μην έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος κατά την έναρξη συμμετοχής τους στην πράξη, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής).

Δικαιούχος

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ– Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ιστότοπος πληροφόρησης: http://www.voucher.gov.gr