Πανελλήνιες 2018: Tα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πανελλήνιες 2018: Tα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Με τα Λατινικά, τη Χημεία και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 15/06/2018 οι Πανελλήνιες 2018. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα των Λατινικών. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει τις ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, εξετάστηκαν στη Χημεία και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας αντίστοιχα.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ A
A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιόσας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά πουθυσιάστηκαν για την παραγωγή του.
β. Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, αυξάνεται η ζήτησή του και ότανη τιμή του αυξάνεται μειώνεται η ζήτησή του (όταν οι υπόλοιποιπροσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμένουν σταθεροί).
γ. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, τότε το συνολικό προϊόναρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό.
δ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, ως προσδιοριστικός παράγοντας τηςπροσφοράς, αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.
ε. Ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατόν να μη μεταβάλλει την τιμή του.
Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό
της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Έστω ο συνδυασμός Κ (80Χ, 50Ψ) δύο αγαθών Χ και Ψ επί της
Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας. Τότε:
α. η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Χ που μπορεί να παράγει η
οικονομία είναι 80 μονάδες.
β. η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Ψ που μπορεί να παράγει η
οικονομία είναι 50 μονάδες.
γ. η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Χ που μπορεί να παράγει η
οικονομία είναι μεγαλύτερη από 80 μονάδες.
δ. η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Ψ που μπορεί να παράγει η
οικονομία είναι μικρότερη από 50 μονάδες.
Μονάδες 5

Α3. Στην αγορά ενός κανονικού αγαθού που βρίσκεται σε ισορροπία έχουμε τις παρακάτω μεταβολές:
i) μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών.
ii) βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής.

Από την ταυτόχρονη αυτή μεταβολή προκύπτει:
α. αύξηση της τιμής ισορροπίας και μείωση της ποσότητας ισορροπίας.
β. μείωση της τιμής ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μπορεί να
αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει σταθερή.
γ. αύξηση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας.
δ. αύξηση της ποσότητας ισορροπίας, ενώ η τιμή ισορροπίας μπορεί να
αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει σταθερή.
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων (να χρησιμοποιήσετε στυλό) να εξηγήσετε τις περιπτώσεις:
Β1. Μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα.
Μονάδες 12

Β2. Μεταβολή μόνο στη ζήτηση.
Μονάδες 13

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Μια υποθετική οικονομία, η οποία απασχολεί όλους τους παραγωγικούςσυντελεστές που έχει στη διάθεσή της πλήρως και αποδοτικά και με δεδομένητεχνολογία, παράγει τα εξής δύο προϊόντα Ω και Ζ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Ποσότητες
αγαθού Ω
Ποσότητες
αγαθού Ζ
Κόστος Ζ
(σε μονάδες Ω)
Κόστος Ω
(σε μονάδες Ζ)
Α 600 0
; ;
Β 400 175
2 ;
Γ 300 ;
; 0,25
Δ ; 250
; ;
Ε 0 275

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενάόπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς (μεακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, όπου είναι απαραίτητο).
Μονάδες 8

Γ2. Πόσες μονάδες του αγαθού Ω πρέπει να θυσιαστούν, προκειμένου ναπαραχθούν οι πρώτες 200 μονάδες του αγαθού Ζ;
Μονάδες 5

Γ3. Έστω ότι μεταβάλλεται κατά 50% η παραγωγή του αγαθού Ω, λόγωβελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής του. Να κατασκευάσετε το νέοπίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας (μονάδες 3) και σεκοινό διάγραμμα την αρχική και τη νέα Καμπύλη ΠαραγωγικώνΔυνατοτήτων της οικονομίας (να χρησιμοποιήσετε στυλό). (μονάδες 5)
Μονάδες 8

Γ4. Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό Β (Ω=400, Ζ=175) σε σχέση με τη νέαΚαμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας.
Μονάδες 4

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί σ τηβραχυχρόνια περίοδο:

Συνολικό Προϊόν
(Q)
Μεταβλητό
Κόστος (VC)
Μέσο Μεταβλητό
Κόστος (AVC)
Οριακό Κόστος
(MC)
0 0 – –
1 4 4 4
2 6 3 ;
3 9 ; 3
4 14 3,5 ;
5 ; 4,8 10
6 42 7 18

Δ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενάόπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.
Μονάδες 4

Δ2. Να παρασταθούν γραφικά σε κοινό διάγραμμα οι καμπύλες του ΜέσουΜεταβλητού Κόστους (AVC) και του Οριακού Κόστους (MC) (ναχρησιμοποιήσετε στυλό).
Μονάδες 9

Δ3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και ναεξηγήσετε πώς προκύπτει.
Μονάδες 6

Δ4. Ποια επίδραση θα έχει στην καμπύλη προσφοράς της επιχείρησηςκαθεμιά από τις παρακάτω μεταβολές;
α) αύξηση του εργατικού μισθού.
β) βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής.
Μονάδες 6

 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EXETASEIS-2018/them_oik_op_d_esp_180615.pdf