Πανελλήνιες 2018: Tα θέματα στα Λατινικά

Πανελλήνιες 2018: Tα θέματα στα Λατινικά

Με τα Λατινικά, τη Χημεία και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 15/06/2018 οι Πανελλήνιες 2018. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα των Λατινικών. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει τις ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, εξετάστηκαν στη Χημεία και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας αντίστοιχα.

ΚΕΙΜΕΝΑ
Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de
bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se
tenēbat. […] Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer
magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo
habēbat.
…………………………………………………………………………………………
Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam
aetāte recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat,
tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti lēgit.
…………………………………………………………………………………………
Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut,
si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra
abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum
veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio
post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam
perlegit militesque adhortātur ut salūtem sperent.

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.
Μονάδες 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

vir : τη γενική του πληθυντικού αριθμού
libri : την κλητική του ενικού αριθμού
eius (το πρώτο): την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο
ουδέτερο γένος
se (το πρώτο) : τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο α΄
πρόσωπο
Pacuvius : την κλητική του ενικού αριθμού
nomen : την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού
rem : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού
casu : τη γενική του πληθυντικού αριθμού
turrim : την αφαιρετική του ενικού αριθμού
salūtem : την ονομαστική του ενικού αριθμού.
Μονάδες 10

Β1β. pulchri: να γράψετε τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου στην αφαιρετική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος.

multo: να γράψετε τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος.
minor: να γράψετε τον θετικό βαθμό του επιθέτου στο ίδιο γένος, στην ίδια πτώση και στον ίδιο αριθμό.
celeriter: να γράψετε τον υπερθετικό βαθμό.
Μονάδες 5

Β2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
erat (το πρώτο) : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ενεργητική περιφραστική συζυγία (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)
tenēbat : τη γενική του γερουνδίου
venisset : τη μετοχή του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος για το γένος, τον αριθμό και την πτώση)
recesserat : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
desideranti : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
adīre : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή
possit : το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου
veritus : το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο της μετοχής)
conspicitur : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 9

Β2β. defertur: να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή.
Μονάδες 6

Γ1α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:
poēta: είναι……………στο ……………
cui: είναι………………στο…………….
casu: είναι…………….στο ……………
Μονάδες 6

Γ1β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και την παθητική σε ενεργητική:
«Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris [Caesar] mittit»
(μονάδες 4).

«Haec […] tertio post die a quodam milite conspicitur» (μονάδες 4).
Μονάδες 8

Γ1γ. «Tarentum»: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου , ώστε να εκφράζεται η στάση σε τόπο.
Μονάδα 1

Γ2α. «Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset»: να αναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να δηλώνει το προτερόχρονο με διαφορετικό τρόπο.
Μονάδες 2

Γ2β. «adfore»: να εντοπίσετε το υποκείμενο του απαρεμφάτου (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την πτώση τ ου (μονάδες 2).
Μονάδες 3

Γ2γ. «ut tragulam mitteret»: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1).
Μονάδες 4

Γ2δ. «periculum veritus»: να αναλύσετε τη μετοχή σε δύο προτάσεις έτσι, ώστε η μία να εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία (μονάδες 3) και η άλλη το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας
(μονάδες 3).
Μονάδες 6

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EXETASEIS-2018/them_lat_op_c_hmer_180615.pdf